Eesti maheala kaart. Korduma kippuvad küsimused

1. Mis on maheala kaart?

Maheala kaart annab ülevaate 2016. aastal tunnustatud mahepõllumajanduslikust

tootmismaast ja taotletud korjealast. Mahepõllumajanduse ja korjega tegelemise kohta

saab täpsemat infot Põllumajandusametilt www.pma.agri.ee.

2. Milliseid mahealasid näeme kihil?

Maheala kaart koosneb kahest kaardikihist:

 

2.1 mahepõllumajandusmaa, sh poollooduslike koosluste (PLK) kaardikiht ¹

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel.

Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel,toitlustamisel ja turustamisel. Rohkem infot mahepõllumajandusliku tootmise nõuete kohta leiate Põllumajandusameti koduleheküljelt http://www.pma.agri.ee.

Infot mahepõllumajandusliku töötlemise, toitlustamise ja turustamise kohta leiate Veterinaar- ja Toiduameti koduleheküljelt http://www.vet.agri.ee/.

Kaardirakenduses tuleb kaardikihi nägemiseks valida kaardikiht „Mahepõllumajandusmaa“;

 

2.2 mahesaaduste korjeala²

Korjeala on nii metsaala kui muu mitteharitav ala, millele on tootja esitanud taotluse Põllumajandusametile korjega tegelemiseks. Korjealaks sobivad alad, kus ei ole kasutatud mahepõllumajanduses keelatud aineid.

Kaardirakenduses tuleb kaardikihi nägemiseks valida kaardikiht „Mahesaaduste korjeala“.

¹ Kaardikihil on kuvatud tunnustatud põllumajandusmaa 2016. aasta seisuga

² Kaardikihil on kuvatud taotletud korjealad, millelt on potentsiaalselt võimalik koguda mahepõllumajanduslikke korjesaadusi 2016. aasta seisuga.

 

3. Kes saavad tegeleda mahepõllumajandusliku korjega ja saadud toodangu turustamisega mahedana?

Ettevõtted ( sh FIE-d), kes järgivad oma tootmises mahepõllumajanduse nõudeid ja see on tunnustatud Põllumajandusameti poolt. Tunnustuse saamiseks tuleb tootjal :

 1. korraldada oma tootmine mahepõllumajanduse nõuetekohaselt;
 2. esitada Põllumajandusametile õigeaegselt vastava taotluse;
 3. tasuda riigilõiv;
 4. ja läbida Põllumajandusameti kontrolli.

Kontrolli alusel tehakse tunnustamise otsus ja väljastatakse mahepõllumajanduse tegevuse nõuetekohasust tõendav dokument. Tõendav dokument annab õiguse toodangut mahedana turustada.

Täpsem info ettevõtte tunnustamise kohta on leitav SIIT

Taotluse saab esitada läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali: https://portaal.agri.ee/ või Põllumajandusameti vastava maakonna keskusesse.

4. Millal tuleb esitada taotlus mahepõllumajandusega tegelemiseks

Põllumajandusametile?

Esmakordne taotlus tuleb esitada Põllumajandusametile perioodil 10. märtsist – 10. aprillini.

Mahepõllumajandusega jätkajad esitavad taotluse iga-aastaselt hiljemalt 21. maiks, tasudes ka sellekohane riigilõiv.

 

5. Milliseid andmeid ja dokumente tuleb lisada taotlusele taimede või seente korjamise korral?

Mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:

 1. maakasutuse kaart, milleks loetakse põllumassiivi kaart, ortofoto väljatrükk või muu
  kaardimaterjal vähemalt 1 : 10 000 mõõtkavas, millele on kantud selle ala pindala ja piirid, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist;
 2. nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi või seeni kavatsetakse korjata, ja korjamise ligikaudne ajavahemik.

6. Kui tihti kaardikiht uueneb?

Kaardikiht uueneb üks kord aastas, 1. detsembril. Peale ettevõtte poolset taotluste esitamist ning sellele järgnevat kontrolli koondab Põllumajandusamet mahepõllumajanduse statistilise info, mis on avaldamiseks alates 1. detsembrist.

 

7. Miks ma ei näe kaardil oma mahepõldu või täpset mahekorejala?

Ettevõtjate esitatud andmed ei ole olnud täielikud ja ei võimaldanud neid kaardirakendusele kanda.

 

8. Mis on andmete õiguslik alus?

Andmete küsimise õiguslikud alused:

 1. Mahepõllumajanduse seadus
 2. Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrus nr 26 “Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord”
 3. Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrus nr 25 “Mahepõllumajanduslik tootmise nõuded”
 4. Riigilõivuseadus

 

9. Miks näeme kaardil kattuvaid alasid? Miks on vaja kattuvatele aladele eraldi kaardikihti?

Kattuvaid alasid ei saa hetkel vältida, sest tehniliselt liidab kaart pinnainfot erinevatest andmebaasidest. Uue tehnilise arendusega plaanitakse sisse viia alade elektrooniline joonistamine, mille alusel on võimalik infot täpsemalt ka kaardil kuvada.

 

10. Kelle poole pöörduda, kui rakenduse kasutamisel tekib täiendavaid küsimusi?

Mahekaardi andmeid puudutavates sisulistes küsimustes tuleks pöörduda Anu Nemvaltsi poole (Anu.Nemvalts@pma.agri.ee, 5347 1565).

Mahekaardi rakenduse kasutamist puudutavates tehnilistes küsimustes ja probleemide esinemisel palume pöörduda aadressile kaardirakendus@maaamet.ee või helistada kaardirakenduste tehnilise toe telefonil 675 0866.

Ettepanekud kaadrirakenduse edasiarendamiseks palume esitada

organicestonia@gmail.com.

www.organicestonia.ee

Comments

comments

You may also like...